افزایش بیش از ۲۸ درصدی درآمد پتروشیمی جم
افزایش بیش از ۲۸ درصدی درآمد پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم در دی ماه به درآمد فروش ۳۷۴۰ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۲۸٫۳% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته ۱۷٫۶% تغییر را نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – شرکت پتروشیمی جم در دی ماه به درآمد فروش ۳۷۴۰ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۲۸٫۳% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته ۱۷٫۶% تغییر را نشان می دهد.

 

جمع مبلغ فروش جم در دوره ۱۰ ماهه به ۳۲۳۶۸ میلیارد تومان رسیده است که تغییر۱۰٫۹% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

جم در این ماه ۳۵۵۵۸تن اتیلن را به فروش (داخلی) رساند که تغییر ۱۳٫۳۳% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۹٫۱۱%- تغییر داشته است.

آخرین قیمت سهم ۳۷۴۹ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۷٫۶% می باشد.