افزایش بیش از ۲۸ درصدی درآمد پتروشیمی جم
افزایش بیش از ۲۸ درصدی درآمد پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم در دی ماه به درآمد فروش 3740 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 28.3% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته 17.6% تغییر را نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – شرکت پتروشیمی جم در دی ماه به درآمد فروش 3740 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 28.3% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته 17.6% تغییر را نشان می دهد.

 

جمع مبلغ فروش جم در دوره 10 ماهه به 32368 میلیارد تومان رسیده است که تغییر10.9% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

جم در این ماه 35558تن اتیلن را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 13.33% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 9.11%- تغییر داشته است.

آخرین قیمت سهم 3749 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 7.6% می باشد.