افزایش بیش از ۱۵۳ درصدی فروش قند هگمتان
افزایش بیش از ۱۵۳ درصدی فروش قند هگمتان

شرکت قند هکمتان در دی ماه به درآمد فروش ۱۵۹ میلیارد تومان دست یافته که نسبت به ماه قبل ۸٫۴%- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر ۱۹٫۶% نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – شرکت قند هکمتان در دی ماه به درآمد فروش ۱۵۹ میلیارد تومان دست یافته که نسبت به ماه قبل ۸٫۴%- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر ۱۹٫۶% نشان می دهد.

 

✅جمع مبلغ فروش قهکمت در دوره ۱۰ ماهه به ۱۳۵۷ هزار ریال رسیده است که تغییر۱۵۳% نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

✅قهکمت در این ماه ۷۲۹۷تن شکر تولیدی از چغندرقند را به فروش رساند که تغییر ۶٫۳۹% نسبت به ماه گذشته نشان می دهد.
همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۵٫۶۷% تغییر داشته است.