اعضای هیئت‌مدیره پتروشیمی‌ها باید بومی باشند نه پروازی
اعضای هیئت‌مدیره پتروشیمی‌ها باید بومی باشند نه پروازی

بومی‌گزینی در پتروشیمی‌ها خصوصا در مدیران باید انجام شود. درد‌آور است که اعضای هیئت‌مدیره پتروشیمی پروازی باشد. گاهی جلسات هیئت‌مدیره هم در تهران تشکیل می‌شودـ برای چندمین‌بار عرض می‌کنم اصلاح شود

اقتصاد و بیمه – بومی‌گزینی در پتروشیمی‌ها خصوصا در مدیران باید انجام شود. درد‌آور است که اعضای هیئت‌مدیره پتروشیمی پروازی باشد. گاهی جلسات هیئت‌مدیره هم در تهران تشکیل می‌شودـ برای چندمین‌بار عرض می‌کنم اصلاح شود.