اعتماد سازی چشم انداز صنعت بیمه برای 1401
اعتماد سازی چشم انداز صنعت بیمه برای 1401

مدیر روابط عمومی بیمه رازی خواستار ارتقا مدیریت روابط عمومی شرکت های بیمه به مدیریت crm شد ناصرالدین اسلامی فرد در خصوص تغییر ماهيت روابط عمومی در صنعت بیمه ایده جالبی را مطرح کرده به این صورت که برای اثر بخشی روابط عمومی شرکت های بیمه مدیریت روابط‌عمومی به مدیریت crm تغییر شکلی و ماهوی […]

مدیر روابط عمومی بیمه رازی خواستار ارتقا مدیریت روابط عمومی شرکت های بیمه به مدیریت crm شد

ناصرالدین اسلامی فرد در خصوص تغییر ماهيت روابط عمومی در صنعت بیمه ایده جالبی را مطرح کرده به این صورت که برای اثر بخشی روابط عمومی شرکت های بیمه مدیریت روابط‌عمومی به مدیریت crm تغییر شکلی و ماهوی بدهند