دکتر جباری افزود : ما از سه ماه قبل برای جذب این پرتفوی عظیم برنامه ریزی کرده بودیم و امروز همه زیرساخت های لازم را برای اجرای قرارداد وزارت نیرو فراهم کرده ایم ، ما امروز با افتخار اعلام میکنیم که بیمه رازی برای اجرای قرارداد وزارت نیرو، هیچ مشکلی ندارد . دکتر جباری همچنین […]

دکتر جباری افزود : ما از سه ماه قبل برای جذب این پرتفوی عظیم برنامه ریزی کرده بودیم و امروز همه زیرساخت های لازم را برای اجرای قرارداد وزارت نیرو فراهم کرده ایم ، ما امروز با افتخار اعلام میکنیم که بیمه رازی برای اجرای قرارداد وزارت نیرو، هیچ مشکلی ندارد .

دکتر جباری همچنین خطاب به شبکه فروش بیمه رازی گفت : نمایندگان بیمه رازی به نمایندگی از بیمه رازی کار خود را شروع کنند، بروند با بیمه شدگان وزارت نیرو ارتباط برقرار کنند و سایر پرتفوی آنها را نیز جذب کنند. ما بستر را فراهم کردیم شما هم پرتفوی جدید فراهم کنید و تا می توانید خودتان و بیمه رازی را قوی کنید ، حمایت از شما هم با من ، شما از این فرصت فقط بهره ببرید