اتان و پروپان دو محصول پر فروش در ” پارس “
اتان و پروپان دو محصول پر فروش در ” پارس “

شرکت پتروشیمی پارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به دی ماه سال جاری که از خود منتشر کرد به درآمد ۳ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومانی رسید. این درآمد حاصل شده از فروش محصولات تولیدی در بازار داخل کشور بوده است

اقتصاد و بیمه – شرکت پتروشیمی پارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به دی ماه سال جاری که از خود منتشر کرد به درآمد ۳ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومانی رسید. این درآمد حاصل شده از فروش محصولات تولیدی در بازار داخل کشور بوده است.