آگهی بکارگیری نيروی قراردادی شركت‌های همکار منطقه گل گهر
آگهی بکارگیری نيروی قراردادی شركت‌های همکار منطقه گل گهر
(فراخوان ۵ )- مهرماه ۱۴۰۱

اقتصادوبیمه؛

شركت های همکار منطقه گل گهر در نظر دارند جهت تکمیل نيروي انساني مورد نياز خود و زیرمجموعه آن از بین داوطلبان مرد/زن به صورت قراردادی مطابق جداول پیوست از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نمایند.

افرادي كه متقاضي حضور در آزمون مي باشند، می توانند برای ثبت نام از تاريخ ۱۸ الی ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ به آدرس اينترنتي

www.hrdms.ir

مراجعه نموده؛ پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و با توجه به شرايط ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

دفترچه ی الکترونیکی فراخوان شماره ۵: