آغاز عمليات راه اندازی “پالايشگاه گاز هويزه خليج فارس”جمعه هشتم ارديبهشت ماه- ساعت ٩ صبح
آغاز عمليات راه اندازی “پالايشگاه گاز هويزه خليج فارس”جمعه هشتم ارديبهشت ماه- ساعت ٩ صبح

آغاز عمليات راه اندازی “پالايشگاه گاز هويزه خليج فارس”جمعه هشتم ارديبهشت ماه- ساعت ٩ صبح

اقتصاد و بیمه – فيلم ها و مستند عمليات راه‌اندازی و تأثيرات مثبت اجرای اين پروژه زيست محيطی را در لينك زير ببينيد:

http://www.pgpic.ir/videos

روابط عمومی شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس