آبادانم آرزوست
آبادانم آرزوست
پتروشیمی آبادان بــا راهبــری مهندس محمدعلی رستمی طی یک بازه زمانی کوتاه بـا عملکـردی درخشـان نشـان داد کـه بـا راهکارهای علمـی و عملـی و توان جهـادی، میتوان کارهای بزرگی را به انجام رساند .

پتروشیمی آبادان بــا راهبــری مهندس محمدعلی رستمی طی یک بازه زمانی کوتاه بـا عملکـردی درخشـان نشـان داد کـه بـا راهکارهای علمـی و عملـی و توان جهـادی، میتوان کارهای بزرگی را به انجام رساند .
پــس از نیم قرن بعد از شروع فعالیــت پتروشیمی آبادان و گذر از خیلی فراز و فرودها از بمباران و آتش سوزیها تا رکورد شکنی در تولید و صادرات و…، با سکانداری مهندس رستمی این مجموعه توانسـت اتفاقهای ارزشمندی را برای سهامدار و ذینفع و آنان که پتروشیمی آبادان را شناسنامه پتروشیمی ایران میدانند رقم بزند که در گزارش ۹۰ روزه ((از ۱۹/۰۷/۱۴۰۰ تا ۱۹/۱۰/۱۴۰۰)) مشهود است.
وی بـا کمـک دانـش، تـوان فنـی و مهندسـی موجـود در مجموعه و بهابخشیدن به منابع انسانی در مقام گرانبهاترین سرمایه هرسازمان توانسته فصلی نو در عملکرد شرکت را تجلی ببخشد .
مهندس رستمی که به نیکی از تلاشهای مدیران قبلی و زحمات آنها تقدیر کرده و اشراف خوبی به توانمندی ها و پتانسیل شرکت دارد با کارنامه ای درخشان از اقدامات صورت گرفته نشان داد که می توان با مدیریت جهادی و انقلابی در شرایط سخت اقتصادی هم کاری کرد فعالیت ها و عملکرد شرکت ارتقاء یابد و هم پرسنلی که در این مسیر همقدم بودند به بهترین نحو تامین گردند .
ختم کلام آنکه این مدیر لایق در همین مدت کمتر از چهارماه نشان داد که حتی با وجود محدودیت های عدیده در حوزه تامین مواد اولیه و ملزومات ، نوسانات قیمت ارز ، فروش محصول ، بدهی های گذشته و …. می توان تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد و با امکانات موجود در راستای کاهش هزینه ها ، بالابردن بهره وری ، تکریم شایسته سرمایه های انسانی ، رشد تولید ، افزایش صادرات و… گام هایی اثر گذاری برداشت تا نتایج آن کام همه را شیرین کند.